Wat is een daltonschool?

Om te beginnen: een daltonschool is een 'gewone' basisschool voor 'gewone' kinderen, waar alleen op een andere manier wordt omgegaan met de leerlingen en de leerstof.
Daltononderwijs is geen vorm van onderwijs waarin de leerlingen bepalen wat en wanneer er iets geleerd wordt.

Binnen het daltononderwijs bepaalt de school wat er geleerd moet worden en in welk tijdsbestek dat dient te gebeuren. Een daltonschool is dus een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school namelijk zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst.

Dit betekent dat het kind de optimale voorbereiding voor het vervolgonderwijs en de verdere toekomst krijgt.


In de praktijk

Hoe het daltononderwijs in de praktijk in z'n werk gaat, verschilt van school tot school. 'De' daltonschool bestaat dan ook niet, zegt de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) zelf. Wat wel bij elke school terugkomt, is het werken met taken: dagtaken, weektaken, maandtaken. Individuele taken en groepstaken. Dit gebeurt vaak ook in de kleutergroepen al. 

Er wordt gewoon gewerkt met de
 wettelijk vastgestelde kerndoelen van het basisonderwijs.

Het dagprogramma op een daltonschool bestaat dus voor een groot deel uit verplichte lesstof; de leraar geeft instructies en de leerlingen voeren de taken uit. De instructie gebeurt niet altijd klassikaal, maar ook individueel of in kleine groepjes. Zo kan de leerkracht inspelen op de behoeften per leerling of groepje. 

Maar daarnaast wordt er in het daltononderwijs ook rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van de leerlingen. Er is dus naast de verplichte lesstof ruimte voor keuzewerk.

De leraar biedt verschillende werkopdrachten en activiteiten aan. De leerlingen mogen vervolgens zelf kiezen welke opdrachten en activiteiten zij het liefst willen doen. Tijdens het keuzewerk worden weer andere kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen gevraagd dan tijdens de verplichte lesstof