Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid
Op al onze scholen wordt hoogwaardig onderwijs gegeven, met oog voor het kind in zijn geheel. Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op eigen wijze en heeft talenten. Om ons kind- en ontwikkelingsgerichte onderwijs rijker te maken hebben we hiervoor onder andere op bestuursniveau Big Five in leven geroepen en per school ingevuld. Hiermee dagen wij alle leerlingen uit in het leren, het ontdekken van hun talenten, de ontwikkeling van hun talenten en vaardigheden, het samen werken en persoonlijk te floreren. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik.

Visie op begaafdheid
Op de scholen van OPO Hof van Twente is het 'normaal om anders' te zijn. Wij behandelen leerlingen gelijk door ze ongelijk te behandelen, immers ieder kind heeft het recht elke dag iets te leren, of je nu een bovengemiddelde intelligentie hebt of niet. Wij kijken vooral naar de behoeften van de begaafde leerlingen en houden daarbij rekening met het snelle en complexe denken, hun leergierigheid, autodidactische vermogens, intense gevoelens en sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, waardoor zij behoefte hebben aan onderwijs en context dat meer aansluit bij hun mogelijkheden. Dit vereist (pedagogische) sensitiviteit, veel informatie om in kaart te brengen waartoe een kind in staat is en individueel maatwerk. Een hoge pedagogische en didactische kwaliteit van het personeel is hierbij essentieel waar binnen OPO Hof van Twente veel aandacht aan wordt besteed. Wij hebben ons onderwijs ingericht volgens onderwijskundige en innovatieve concepten en systemen. Dit houdt ook in dat er gedifferentieerd wordt naar niveau, rekening houdend met de capaciteiten en behoeften van elk kind. Daarnaast hebben wij oog voor onderbelichte groepen als leerlingen met een leeruitdaging, onderpresteerders, leerlingen met een laag sociaal-economische achtergrond, anderstaligen en leerlingen met een bi-culturele of migratie achtergrond. Met een open blik naar leerlingen kijken betekent dat we kijken naar wat een leerling nodig heeft voor zijn of haar persoonlijke- en talentontwikkeling.
De leerstof stemmen we af op het werk- en denkniveau van de leerling. Dit doen we voor deze specifieke doelgroep door te compacten (overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof), verrijken, verdiepen en verbreden en eventueel versnellen.
Ook is er aandacht voor de emotionele ontwikkeling, autonomie, zijnskenmerken en de overgevoeligheden, om het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling te versterken. Met als doel dat ook zij gelukkig en succesvol zijn. Als persoon, in het leven als geheel, in het leren en in de ontwikkeling, om zo hun plek in de wereld in te kunnen nemen.

Gemiddeld 10% van de leerlingen heeft kenmerken van (hoog)begaafdheid. Deze leerlingen hebben ook recht op onderwijs dat aansluit bij hun talenten, interesses en capaciteiten. Op alle scholen van stichting OPO Hof van Twente wordt het signaleren van begaafdheid systematisch aangepakt.

Op onze school:
De eerste signalen zijn mogelijk al zichtbaar een paar weken nadat een kind op school begonnen is. In het startgesprek rondom de zesde week worden eventuele signalen met ouders uitgewisseld. Maar begaafdheid kan ook op latere momenten zichtbaar worden, bijvoorbeeld aan de hand van Cito-scores of begaafdheidskenmerken. In alle gevallen gaan ouders, kind, leerkracht, intern begeleider en mogelijk andere betrokkenen met elkaar in gesprek. In de kleutergroep worden begaafde kinderen uitgedaagd in de hoeken, met ontwikkelingsmaterialen en denksleutels. In de hogere groepen wordt leerstof die de leerling beheerst compact aangeboden, zodat er tijd overblijft voor verrijkende en verdiepende opdrachten. Op onze school is een ruim aanbod met uitdagende materialen aanwezig. Daarnaast worden projecten of complexe vraagstukken uitgevoerd met kinderen. Er wordt een uitdagend leerstofaanbod samengesteld, met als doel dat kinderen leren in de breedste zin van het woord. Leren om door te zetten, om creatief te denken en om te reflecteren op hun leerproces.

Voor meer informatie rondom meer- en hoogbegaafdheid verwijzen wij u graag naar het meer- en hoogbegaafdheidsprotocol, welke via school op te vragen is.